V-872/V-873 の【取説動画】をまとめてみる場合は、YouTube の再生リストをご利用ください。
V-872/V-873【取説動画】再生リスト

各オーディオ製品の【取説動画】をまとめた YouTube の再生リストもございます。
LS-P5【取説動画】再生リスト
VP-20【取説動画】再生リスト

V-872/V-873 の【取説動画】をまとめてみる場合は、YouTube の再生リストをご利用ください。
V-872/V-873【取説動画】再生リスト

各オーディオ製品の【取説動画】をまとめた YouTube の再生リストもございます。
LS-P5【取説動画】再生リスト
VP-20【取説動画】再生リスト